„KONKURS – DZIEŃ UŚMIECHU 2021” – Regulamin

Regulamin konkursu pod nazwą “KONKURS – DZIEŃ UŚMIECHU 2021” organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, NIP: 6772385836, KRS: 0000540372
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/sieckrainaodkrywcy (zwanej dalej “Fanpage Partnera”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie przycisku reakcji pod zdjęciem, umieszczonym w albumie pod nazwą “KONKURS – DZIEŃ UŚMIECHU 2021”.
 4. Konkurs trwa od 15.10.2021 r. do 29.10.2021 r. do godziny: 20:00.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 2.11.2021 r. za pośrednictwem Fanpage Partnera.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zdobyciu największej ilości reakcji pod zdjęciem opublikowanym w albumie pod nazwą “KONKURS – DZIEŃ UŚMIECHU 2021” na Fanpage Partnera.
 2. W konkursie zostanie wybranych 3 Zwycięzców. Zwycięzcami mogą być jedynie placówki – żłobek lub przedszkole, z których pochodzą zdjęcia umieszczone w albumie pod nazwą “KONKURS – DZIEŃ UŚMIECHU 2021”. Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 3 zdjęcia, które posiadają największą ilość reakcji
 4. . W ten sposób zostaną wyłonieni Zwycięzcy konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są Nagrody Niespodzianki.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub może zostać przesłana pocztą lub zostanie przekazana do Zwycięzcy przez pracownika Partnera.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.12.2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców za pośrednictwem Fanpage Partnera.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Dnia Uśmiechu na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora.
Przewiń do góry